Directorate Of Technical Education, Maharashtra State, Mumbai
3, Mahapalika Marg, Post Box 1967,Mumbai - 400 001.
First Year Post SSC Diploma Technical Courses in Engineering/Technology 2022-2023
Helpline Numbers : +91-8698781669 / +91-8698742360    (10.00 A.M to 06.00 P.M)
Important ongoing event
New!The registration process for AY 2022-23 is closed.

Final Diploma Merit for First Year Post SSC Diploma Technical Courses in Engineering and Technology Admissions 2022-2023

Instructions for First Year of Post SSC Diploma Technical Courses:
  • All the eligible Candidates who have submitted Application Form on or before 11-08-2022 and who have raised grievances during 14-08-2022 to 17-08-2022 are considered for Final Merit List and assigned a Merit Number. The merit is prepared on the basis of marks obtained by the candidate at qualifying examination and in case of tie as specified in sub-section (3) of rule 8. [ज्या उमेदवाराने केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत प्रवेश मिळण्यासाठी ११-०८-२०२२ किंवा त्या दिनांकापूर्वी आवेदनपत्र सादर केलेले आहेत व १४-०८-२०२२ ते १७-०८-२०२२ या कालावधीत तक्रार/हरकत नोंदविली आहे अशा उमेदवारांची नावे अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी विचारात घेण्यात आलेली असून त्यांना अर्हता परीक्षेतील गुणांच्या आधारे किंवा पोटनियम (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या निकषानुसार गुणानुक्रम देण्यात आला आहे.].
  • Due to COVID-19, the Competent Authority has prescribed the following methods for the activities post allotment: [कोविड -१९ मुळे सक्षम प्राधिकाऱ्याने उमेदवारांसाठी तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरची उमेदवारांनी अवलंबवीण्याची कार्य पद्धती खालील प्रमाणे नमूद केल्या आहेत.]

  • Important Instructions for the Candidate: - (उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना)

  • 1. Check the Final Merit Status through candidate’s Login & Verify the correctness of the Final Merit Number. [उमेदवारांनी स्वत: च्या लॉग-इन मधून अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यामध्ये स्वत: चा गुणवत्ता क्रमांक बरोबर असल्याची खात्री करून घ्यावी.]

  • 2. Candidate shall ensure that the information shown on the Final Merit details of his/her claims related with Name, Qualifying Marks, category, gender, reservation, special reservation made by himself/herself in the applications form are correct. [उमेदवारांनी त्याच्या/ तिच्या लॉगिनमधून अंतिम गुणवत्ता यादी मध्ये दर्शविण्यात आलेले नाव, पात्रता गुण, प्रवर्ग, लिंग, आरक्षण, स्वत: हून केलेले स्वत: चे विशेष आरक्षण यासंबंधीचे त्याने/तिने केलेले दावे बरोबर आहेत याची खात्री करुन घेणे आवश्यक आहे.]

  • 3. In later stage, if it is found that the seat allotted to the candidate on the false claims made in the application by the candidate, then such allotment/admission taken in the allotted institute shall be cancelled automatically. [नंतरच्या टप्प्यात, उमेदवाराने अर्जात केलेल्या खोट्या दाव्यांवरून उमेदवाराला जागावाटप झालेले आहे असे आढळल्यास, असे जागावाटप/जागावाटप केलेल्या संस्थेत घेतलेला प्रवेश आपोआप रद्द होईल.]

  • 4. The merit list gives the relative position of the candidate and it does not guarantee admission to any course/ institute. [गुणवत्ता यादीमुळे उमेदवाराचे सापेक्ष स्थान कळते आणि ते कोणत्याही कोर्स / संस्थेत प्रवेश मिळाल्याची हमी देत नाही]

  • 5. In order to participate in the CAP (subject to fulfilment of the eligibility requirements of respective CAP round), it is MANDATORY to fill & Confirm the Online Option Form through Candidates Login for respective CAP Round. Check Schedule of Activities on website. [कॅपमध्ये भाग घेण्यासाठी (संबंधित कॅपच्या पात्रतेच्या निकषांच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून) संबंधित कॅप फेरीसाठी उमेदवाराने स्वत: च्या लॉग-इन मधून ऑनलाईन विकल्प अर्ज भरणे व निश्चित्त करणे अनिवार्य आहे. वेबसाईटवर उपक्रमाचे वेळापत्रक तपासा.]

  • 6. Candidates should not disclose their Application ID & Password to others to avoid impersonation. Competent Authority shall not be responsible for submissions done by others on behalf of the candidate. For Security reasons, candidates are instructed to keep changing the password and keep note of it in a secured place. [तोतयागिरी टाळण्यासाठी उमेदवारांनी त्यांचा अर्जाचा आयडी आणि संकेतशब्द (पासवर्ड) इतरांना जाहीर करू नये. उमेदवाराच्या वतीने इतरांनी केलेल्या सबमिशनसाठी सक्षम प्राधिकरण जबाबदार राहणार नाही. सुरक्षेच्या कारणास्तव, उमेदवारांना संकेतशब्द (पासवर्ड) बदलत राहण्याची आणि तिची नोंद सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत.]

  • 7. For Any Admission related query Contact +91-8698781669 / +91-8698742360 (10.00 A.M to 06.00 P.M) [कोणत्याही प्रवेश संबंधित माहितीसाठी +91-8698781669 / +91-8698742360 वर या 10.00 A.M to 06.00 P.M) कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधा ]

Application ID *
Date Of Birth *
  Your Browser Does not support javascript,Javascript must be enabled in Order to Fill and Confirm the online application.